ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 206 183 160 17 745 179 206 183 160 17 745
บริหารธุรกิจ 89 103 90 104 14 400 89 103 90 104 14 400
บธ.บ.การจัดการ 44 58 51 49 2 204 44 58 51 49 2 204
บธ.บ.การตลาด 20 18 5 18 2 63 20 18 5 18 2 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 27 34 37 10 133 25 27 34 37 10 133
บัญชี 77 86 73 37 2 275 77 86 73 37 2 275
บช.บ.การบัญชี 77 86 73 37 2 275 77 86 73 37 2 275
ศิลปศาสตร์ 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
รวมทั้งหมด 179 206 183 160 17 745 179 206 183 160 17 745