ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 33 60 25 118 57 35 92 33 117 60 210
วิศวกรรมเครื่องกล 23 41 10 74 33 15 48 23 74 25 122
ปวส.ช่างยนต์ 23 41 10 74 23 41 10 74
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 33 15 48 33 15 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 10 19 15 44 16 17 33 10 35 32 77
ปวส.ไฟฟ้า 10 19 15 44 10 19 15 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 17 33 16 17 33
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 3 11 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 3 11 8 3 11
รวมทั้งหมด 33 60 25 118 57 35 92 33 117 60 210