ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 40 13 88 99 111 38 47 1 296 134 151 38 47 14 384
บริหารธุรกิจ 35 40 13 88 88 105 23 34 1 251 123 145 23 34 14 339
ปวส.การจัดการ 15 25 9 49 15 25 9 49
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 15 4 39 20 15 4 39
บธ.บ.การจัดการ 48 55 23 34 1 161 48 55 23 34 1 161
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 50 90 40 50 90
ศิลปศาสตร์ 11 6 15 13 45 11 6 15 13 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 6 15 13 45 11 6 15 13 45
รวมทั้งหมด 35 40 13 88 99 111 38 47 1 296 134 151 38 47 14 384