ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 107 53 19 179 155 171 144 138 9 617 1 1 2 262 225 144 138 29 798
พืชศาสตร์ 18 8 10 36 42 46 32 49 2 171 60 54 32 49 12 207
ปวส.พืชศาสตร์ 18 8 10 36 18 8 10 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 42 46 32 49 2 171 42 46 32 49 2 171
เรียนรวม 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 12 15 16 2 56 11 12 15 16 2 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 12 15 16 2 56 11 12 15 16 2 56
สัตวศาสตร์และประมง 46 24 6 76 62 81 56 45 244 108 105 56 45 6 320
ปวส.ประมง 17 10 3 30 17 10 3 30
ปวส.สัตวศาสตร์ 29 14 3 46 29 14 3 46
วท.บ.ประมง 9 14 25 17 65 9 14 25 17 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 53 67 31 28 179 53 67 31 28 179
อุตสาหกรรมเกษตร 40 21 3 64 40 32 41 28 5 146 1 1 2 80 54 41 28 9 212
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 37 20 3 60 37 20 3 60
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 29 22 23 10 5 89 29 22 23 10 5 89
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 10 18 18 57 11 10 18 18 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 107 53 19 179 155 171 144 138 9 617 1 1 2 262 225 144 138 29 798