ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 24 4 55 107 154 112 131 6 510 6 1 4 11 140 179 112 131 14 576
พืชศาสตร์ 6 7 13 32 66 29 54 5 186 4 1 5 42 74 29 54 5 204
ปวส.พืชศาสตร์ 6 7 13 6 7 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10 5 15 17 3 50 10 5 15 17 3 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 61 14 37 2 136 22 61 14 37 2 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 1 5 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 18 14 4 36 33 71 73 49 1 227 51 85 73 49 5 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 10 2 23 11 10 2 23
ปวส.ประมง 7 4 2 13 7 4 2 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 19 58 57 33 167 19 58 57 33 167
วท.บ.ประมง 14 13 16 16 1 60 14 13 16 16 1 60
อุตสาหกรรมเกษตร 3 3 6 42 17 10 28 97 2 4 6 47 20 10 28 4 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 6 3 3 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 17 10 24 93 42 17 10 24 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 4 6 2 4 6
รวมทั้งหมด 27 24 4 55 107 154 112 131 6 510 6 1 4 11 140 179 112 131 14 576