ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 216 245 159 153 3 776 216 245 159 153 3 776
บริหารธุรกิจ 69 136 93 110 3 411 69 136 93 110 3 411
บธ.บ.การจัดการ 27 43 41 50 3 164 27 43 41 50 3 164
บธ.บ.การตลาด 20 57 35 27 139 20 57 35 27 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 36 17 33 108 22 36 17 33 108
บัญชี 75 109 53 31 268 75 109 53 31 268
บช.บ.การบัญชี 75 109 53 31 268 75 109 53 31 268
เรียนรวม 72 72 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 72 72 72 72
ศิลปศาสตร์ 13 12 25 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 12 25 13 12 25
รวมทั้งหมด 216 245 159 153 3 776 216 245 159 153 3 776