ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1 1 208 252 314 217 10 107 1,108 208 252 314 217 10 108 1,109
เรียนรวม 116 116 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 116 116 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 35 142 143 116 10 37 483 35 142 143 116 10 37 483
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 9 32 23 9 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 11 33 10 2 72 16 11 33 10 2 72
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 4 4 4 4
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 14 18 13 55 10 14 18 13 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 103 95 56 18 307 35 103 95 56 18 307
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 1 24 53 89 56 53 275 24 53 89 56 54 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 53 89 56 53 275 24 53 89 56 53 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 57 82 45 17 234 33 57 82 45 17 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 20 18 13 59 8 20 18 13 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 49 62 27 4 175 33 49 62 27 4 175
รวมทั้งหมด 1 1 208 252 314 217 10 107 1,108 208 252 314 217 10 108 1,109