ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 298 246 72 616 435 429 398 252 1 125 1,640 733 675 398 252 1 197 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 81 74 16 171 99 108 82 28 1 12 330 180 182 82 28 1 28 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 39 6 86 41 39 6 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 35 10 85 40 35 10 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 36 29 8 1 107 33 36 29 8 1 107
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 72 53 20 12 223 66 72 53 20 12 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 98 80 8 186 175 181 180 100 28 664 273 261 180 100 36 850
ปวส.ไฟฟ้า 37 38 1 76 37 38 1 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 19 7 60 34 19 7 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 23 50 27 23 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 27 36 19 128 46 27 36 19 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 34 45 19 11 169 60 34 45 19 11 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 74 57 45 16 261 69 74 57 45 16 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 42 17 1 106 46 42 17 1 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 34 25 105 72 63 61 57 57 310 118 97 61 57 82 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 34 25 105 46 34 25 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 63 61 57 57 310 72 63 61 57 57 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 73 58 23 154 89 77 75 67 28 336 162 135 75 67 51 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 38 7 85 40 38 7 85
ปวส.ช่างโลหะ 33 20 16 69 33 20 16 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 13 6 9 51 23 13 6 9 51
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 64 69 58 28 285 66 64 69 58 28 285
รวมทั้งหมด 298 246 72 616 435 429 398 252 1 125 1,640 733 675 398 252 1 197 2,256