ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 148 101 131 380 8 22 10 19 9 68 156 123 141 19 9 448
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 148 101 131 380 148 101 131 380
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 27 23 79 29 27 23 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 90 53 81 224 90 53 81 224
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 21 27 77 29 21 27 77
สหวิทยาการ 8 22 10 19 9 68 8 22 10 19 9 68
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 8 22 10 19 3 62 8 22 10 19 3 62
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 148 101 131 380 8 22 10 19 9 68 156 123 141 19 9 448