ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 52 23 110 123 123 246 35 175 146 356
วิศวกรรมเครื่องกล 7 18 22 47 39 34 73 7 57 56 120
ปวส.ช่างยนต์ 7 18 12 37 7 18 12 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 34 73 39 34 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 26 1 45 45 35 80 18 71 36 125
ปวส.ไฟฟ้า 18 26 1 45 18 26 1 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 35 80 45 35 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 10 8 18 39 54 93 10 47 54 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 8 18 10 8 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 54 93 39 54 93
รวมทั้งหมด 35 52 23 110 123 123 246 35 175 146 356