ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 107 19 126 356 359 250 197 14 1,176 356 466 250 197 33 1,302
บริหารธุรกิจ 75 17 92 178 194 110 83 10 575 178 269 110 83 27 667
ปวส.การจัดการ 30 5 35 30 5 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 12 57 45 12 57
บธ.บ.การจัดการ 74 80 32 29 1 216 74 80 32 29 1 216
บธ.บ.การตลาด 41 28 33 25 1 128 41 28 33 25 1 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 86 45 29 8 231 63 86 45 29 8 231
บัญชี 32 2 34 116 110 83 67 3 379 116 142 83 67 5 413
ปวส.การบัญชี 32 2 34 32 2 34
บช.บ.การบัญชี 116 110 83 67 3 379 116 110 83 67 3 379
ศิลปศาสตร์ 62 55 57 47 1 222 62 55 57 47 1 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 23 23 26 15 87 23 23 26 15 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 39 32 31 32 1 135 39 32 31 32 1 135
รวมทั้งหมด 107 19 126 356 359 250 197 14 1,176 356 466 250 197 33 1,302