ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. รวมทั้งหมด
ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 3 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 34 26 60 34 26 60
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 34 26 60 34 26 60
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 34 26 60 34 26 60
รวมทั้งหมด 34 26 60 34 26 60