ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 32 32 20 84 19 74 71 2 166 51 106 71 2 20 250
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 20 84 6 26 25 2 59 38 58 25 2 20 143
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 20 84 32 32 20 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 26 25 2 59 6 26 25 2 59
วิศวกรรมไฟฟ้า 11 26 30 67 11 26 30 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 26 30 67 11 26 30 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 22 16 40 2 22 16 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 22 16 40 2 22 16 40
รวมทั้งหมด 32 32 20 84 19 74 71 2 166 51 106 71 2 20 250