ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 35 98 1,087 1,152 1,175 1,008 261 4,683 23 23 1,110 1,215 1,175 1,008 296 4,804
บริหารธุรกิจ 29 15 44 743 736 740 645 156 3,020 23 23 766 765 740 645 171 3,087
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 29 13 42 29 13 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 67 43 68 45 14 237 67 43 68 45 14 237
บธ.บ.การจัดการ 195 185 219 202 22 823 195 185 219 202 22 823
บธ.บ.การตลาด 246 247 184 146 35 858 246 247 184 146 35 858
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 91 94 150 117 21 473 91 94 150 117 21 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 144 167 119 135 64 629 144 167 119 135 64 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 34 20 54 207 253 268 206 100 1,034 207 287 268 206 120 1,088
ปวส.การบัญชี 34 20 54 34 20 54
บช.บ.การบัญชี 207 253 268 206 100 1,034 207 253 268 206 100 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 122 163 167 157 5 614 122 163 167 157 5 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 111 109 116 5 404 63 111 109 116 5 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 59 52 58 41 210 59 52 58 41 210
รวมทั้งหมด 63 35 98 1,087 1,152 1,175 1,008 261 4,683 23 23 1,110 1,215 1,175 1,008 296 4,804