ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 216 245 153 153 1 768 216 245 153 153 1 768
บริหารธุรกิจ 69 136 92 110 1 408 69 136 92 110 1 408
บธ.บ.การจัดการ 27 43 41 50 1 162 27 43 41 50 1 162
บธ.บ.การตลาด 20 57 34 27 138 20 57 34 27 138
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 36 17 33 108 22 36 17 33 108
บัญชี 75 109 48 31 263 75 109 48 31 263
บช.บ.การบัญชี 75 109 48 31 263 75 109 48 31 263
เรียนรวม 72 72 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 72 72 72 72
ศิลปศาสตร์ 13 12 25 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 12 25 13 12 25
รวมทั้งหมด 216 245 153 153 1 768 216 245 153 153 1 768