ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 15 1 33 82 107 98 80 11 378 1 1 4 6 100 123 98 80 16 417
พืชศาสตร์ 10 1 11 61 45 21 1 128 71 45 21 2 139
ปวส.พืชศาสตร์ 8 1 9 8 1 9
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 61 45 21 1 128 61 45 21 1 128
เรียนรวม 17 17 66 66 83 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 14 24 18 4 67 7 14 24 18 4 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 14 13 12 4 50 7 14 13 12 4 50
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 3 14 11 3 14
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 23 22 33 2 80 1 1 28 22 33 3 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.ประมง 1 4 12 17 1 4 12 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 18 21 2 63 22 18 21 2 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 9 9 7 8 4 37 1 1 3 5 10 10 7 8 7 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 7 8 4 37 9 9 7 8 4 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 5 1 1 3 5
รวมทั้งหมด 17 15 1 33 82 107 98 80 11 378 1 1 4 6 100 123 98 80 16 417