ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 33 59 13 105 57 10 67 33 116 23 172
วิศวกรรมเครื่องกล 23 40 10 73 33 4 37 23 73 14 110
ปวส.ช่างยนต์ 23 40 10 73 23 40 10 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 33 4 37 33 4 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 10 19 3 32 16 3 19 10 35 6 51
ปวส.ไฟฟ้า 10 19 3 32 10 19 3 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 3 19 16 3 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 3 11 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 3 11 8 3 11
รวมทั้งหมด 33 59 13 105 57 10 67 33 116 23 172