ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 32 39 13 84 98 111 42 47 1 299 130 150 42 47 14 383
บริหารธุรกิจ 32 39 13 84 87 105 27 34 1 254 119 144 27 34 14 338
ปวส.การจัดการ 14 25 9 48 14 25 9 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 14 4 36 18 14 4 36
บธ.บ.การจัดการ 48 55 27 34 1 165 48 55 27 34 1 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 39 50 89 39 50 89
ศิลปศาสตร์ 11 6 15 13 45 11 6 15 13 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 6 15 13 45 11 6 15 13 45
รวมทั้งหมด 32 39 13 84 98 111 42 47 1 299 130 150 42 47 14 383