ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 32 95 1,084 1,147 1,082 998 240 4,551 23 23 1,107 1,210 1,082 998 272 4,669
บริหารธุรกิจ 29 15 44 740 731 699 639 143 2,952 23 23 763 760 699 639 158 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 29 13 42 29 13 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 67 43 68 45 14 237 67 43 68 45 14 237
บธ.บ.การจัดการ 195 180 214 200 21 810 195 180 214 200 21 810
บธ.บ.การตลาด 243 247 183 146 27 846 243 247 183 146 27 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 91 94 126 117 20 448 91 94 126 117 20 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 144 167 108 131 61 611 144 167 108 131 61 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 34 17 51 207 253 216 202 93 971 207 287 216 202 110 1,022
ปวส.การบัญชี 34 17 51 34 17 51
บช.บ.การบัญชี 207 253 216 202 93 971 207 253 216 202 93 971
เรียนรวม 15 15 15 15
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 122 163 167 157 4 613 122 163 167 157 4 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 111 109 116 4 403 63 111 109 116 4 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 59 52 58 41 210 59 52 58 41 210
รวมทั้งหมด 63 32 95 1,084 1,147 1,082 998 240 4,551 23 23 1,107 1,210 1,082 998 272 4,669