ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 26 24 4 54 103 154 102 128 4 491 6 1 4 11 135 179 102 128 12 556
พืชศาสตร์ 6 7 13 33 66 27 51 3 180 4 1 5 43 74 27 51 3 198
ปวส.พืชศาสตร์ 6 7 13 6 7 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12 5 14 13 2 46 12 5 14 13 2 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 21 61 13 38 1 134 21 61 13 38 1 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 1 5 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 17 14 4 35 31 71 65 49 1 217 48 85 65 49 5 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 2 22 10 10 2 22
ปวส.ประมง 7 4 2 13 7 4 2 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 58 50 33 158 17 58 50 33 158
วท.บ.ประมง 14 13 15 16 1 59 14 13 15 16 1 59
อุตสาหกรรมเกษตร 3 3 6 39 17 10 28 94 2 4 6 44 20 10 28 4 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 6 3 3 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 17 10 24 71 20 17 10 24 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 4 23 19 4 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 4 6 2 4 6
รวมทั้งหมด 26 24 4 54 103 154 102 128 4 491 6 1 4 11 135 179 102 128 12 556