ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 18 377 342 287 232 49 1,287 377 342 287 232 67 1,305
บริหารธุรกิจ 16 16 194 172 129 103 29 627 194 172 129 103 45 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 13 13
บธ.บ.การจัดการ 71 71 40 32 6 220 71 71 40 32 6 220
บธ.บ.การตลาด 60 40 26 33 14 173 60 40 26 33 14 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 61 63 38 9 234 63 61 63 38 9 234
บัญชี 2 2 131 110 108 72 14 435 131 110 108 72 16 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 131 110 108 72 14 435 131 110 108 72 14 435
ศิลปศาสตร์ 52 60 50 57 6 225 52 60 50 57 6 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 23 22 26 1 87 15 23 22 26 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 37 37 28 31 5 138 37 37 28 31 5 138
รวมทั้งหมด 18 18 377 342 287 232 49 1,287 377 342 287 232 67 1,305