ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 344 267 107 718 498 400 421 365 14 194 1,892 842 667 421 365 14 301 2,610
วิศวกรรมเครื่องกล 74 78 25 177 106 97 106 71 3 24 407 180 175 106 71 3 49 584
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 41 16 91 34 41 16 91
ปวส.ช่างยนต์ 40 37 9 86 40 37 9 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 33 36 19 3 133 42 33 36 19 3 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 70 52 24 274 64 64 70 52 24 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 133 89 30 252 244 163 177 161 2 38 785 377 252 177 161 2 68 1,037
ปวส.ไฟฟ้า 65 36 7 108 65 36 7 108
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 27 17 79 35 27 17 79
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 26 6 65 33 26 6 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 36 2 151 43 43 27 36 2 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 52 32 44 16 195 51 52 32 44 16 195
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 103 68 73 53 18 315 103 68 73 53 18 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 45 28 4 124 47 45 28 4 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 77 39 27 143 76 60 62 59 94 351 153 99 62 59 121 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 77 39 27 143 77 39 27 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 60 62 59 94 351 76 60 62 59 94 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 61 25 146 72 80 76 74 9 38 349 132 141 76 74 9 63 495
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 5 79 37 37 5 79
ปวส.ช่างโลหะ 23 24 20 67 23 24 20 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 21 13 6 9 65 16 21 13 6 9 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 59 63 68 38 284 56 59 63 68 38 284
รวมทั้งหมด 344 267 107 718 498 400 421 365 14 194 1,892 842 667 421 365 14 301 2,610