ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. รวมทั้งหมด
ตกค้าง รวม ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 59 59 59 59
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 59 59 59 59
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 59 59 59 59