ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 161 196 163 138 837 179 161 196 163 138 837
บริหารธุรกิจ 96 78 97 85 113 469 96 78 97 85 113 469
บธ.บ.การจัดการ 51 38 56 51 49 245 51 38 56 51 49 245
บธ.บ.การตลาด 29 15 17 5 19 85 29 15 17 5 19 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 25 24 29 45 139 16 25 24 29 45 139
บัญชี 68 70 83 60 5 286 68 70 83 60 5 286
บช.บ.การบัญชี 68 70 83 60 5 286 68 70 83 60 5 286
ศิลปศาสตร์ 15 13 16 18 20 82 15 13 16 18 20 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 13 16 18 20 82 15 13 16 18 20 82
รวมทั้งหมด 179 161 196 163 138 837 179 161 196 163 138 837