ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 5 16 16 37 32 76 100 103 90 401 1 4 5 37 93 100 103 110 443
พืชศาสตร์ 7 11 18 41 59 45 21 166 48 59 45 32 184
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 7 9 16 7 9 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 59 45 21 166 41 59 45 21 166
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 5 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 5 5
วิทยาศาสตร์ 25 5 14 24 22 90 25 5 14 24 22 90
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 3 14 11 3 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 5 14 13 16 73 25 5 14 13 16 73
สัตวศาสตร์และประมง 7 5 12 22 18 27 35 102 29 18 27 40 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 5 12 7 5 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 16 17 23 23 79 16 17 23 23 79
วท.บ.ประมง 6 1 4 12 23 6 1 4 12 23
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 7 8 9 7 12 43 1 4 5 7 11 9 7 16 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 8 9 7 12 43 7 8 9 7 12 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 4 5 1 4 5
รวมทั้งหมด 5 16 16 37 32 76 100 103 90 401 1 4 5 37 93 100 103 110 443