ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 30 27 15 72 112 97 109 42 48 408 142 124 109 42 63 480
บริหารธุรกิจ 30 27 15 72 104 86 103 27 35 355 134 113 103 27 50 427
ปวส.การจัดการ 19 13 9 41 19 13 9 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 14 6 31 11 14 6 31
บธ.บ.การจัดการ 47 47 53 27 35 209 47 47 53 27 35 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 57 39 50 146 57 39 50 146
ศิลปศาสตร์ 8 11 6 15 13 53 8 11 6 15 13 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 11 6 15 13 53 8 11 6 15 13 53
รวมทั้งหมด 30 27 15 72 112 97 109 42 48 408 142 124 109 42 63 480