ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 28 32 28 88 95 19 74 14 1 203 123 51 74 14 1 28 291
วิศวกรรมเครื่องกล 28 32 28 88 32 6 26 5 1 70 60 38 26 5 1 28 158
ปวส.ช่างยนต์ 28 32 28 88 28 32 28 88
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 6 26 5 1 70 32 6 26 5 1 70
วิศวกรรมไฟฟ้า 30 11 26 8 75 30 11 26 8 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 11 26 8 75 30 11 26 8 75
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 2 22 1 58 33 2 22 1 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 2 22 1 58 33 2 22 1 58
รวมทั้งหมด 28 32 28 88 95 19 74 14 1 203 123 51 74 14 1 28 291