ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 12 1,060 1,031 1,108 1,067 1,221 5,487 8 20 28 1,068 1,051 1,108 1,067 1,233 5,527
บริหารธุรกิจ 9 9 751 700 698 689 771 3,609 8 20 28 759 720 698 689 780 3,646
ปวส.การตลาด 9 9 9 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 64 60 40 67 58 289 64 60 40 67 58 289
บธ.บ.การจัดการ 246 190 178 213 223 1,050 246 190 178 213 223 1,050
บธ.บ.การตลาด 182 235 238 182 172 1,009 182 235 238 182 172 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 124 83 92 123 133 555 124 83 92 123 133 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 135 132 150 104 185 706 135 132 150 104 185 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 20 28 8 20 28
บัญชี 3 3 175 200 249 212 289 1,125 175 200 249 212 292 1,128
ปวส.การบัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 175 200 249 212 289 1,125 175 200 249 212 289 1,125
เรียนรวม 15 15 15 15
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 134 116 161 166 161 738 134 116 161 166 161 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 62 109 109 120 400 62 109 109 120 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 58 54 52 57 41 262 58 54 52 57 41 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 12 12 1,060 1,031 1,108 1,067 1,221 5,487 8 20 28 1,068 1,051 1,108 1,067 1,233 5,527