ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 169 208 110 487 856 676 637 766 67 1,255 4,257 7 9 30 46 1,032 893 637 766 67 1,395 4,790
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 19 83 142 144 114 150 384 934 3 3 12 18 177 179 114 150 415 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 19 83 32 32 19 83
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 21 19 29 46 148 33 21 19 29 46 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 36 23 26 18 30 133 36 23 26 18 30 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 100 69 103 197 542 73 100 69 103 197 542
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 12 18 3 3 12 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 69 128 65 262 304 236 246 304 36 455 1,581 4 6 18 28 377 370 246 304 36 538 1,871
ปวส.ไฟฟ้า 35 33 5 73 35 33 5 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 95 60 189 34 95 60 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 38 16 37 36 62 189 38 16 37 36 62 189
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 90 79 84 145 465 67 90 79 84 145 465
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 108 86 112 109 556 141 108 86 112 109 556
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 71 82 218 65 71 82 218
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 6 18 28 4 6 18 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 151 117 139 161 29 136 733 151 117 139 161 29 136 733
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 26 24 33 29 9 152 31 26 24 33 29 9 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 35 26 32 28 29 150 35 26 32 28 29 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 85 65 83 100 98 431 85 65 83 100 98 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 68 48 26 142 259 179 138 151 2 280 1,009 327 227 138 151 2 306 1,151
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 23 3 41 15 23 3 41
ปวส.ช่างโลหะ 13 21 34 13 21 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 53 12 2 67 53 12 2 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 24 28 28 2 1 121 38 24 28 28 2 1 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 65 67 51 46 86 315 65 67 51 46 86 315
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 156 88 59 77 118 498 156 88 59 77 118 498
รวมทั้งหมด 169 208 110 487 856 676 637 766 67 1,255 4,257 7 9 30 46 1,032 893 637 766 67 1,395 4,790