ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 115 145 101 361 17 7 22 10 25 81 132 152 123 10 25 442
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 115 145 101 361 115 145 101 361
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 30 26 83 27 30 26 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 58 86 54 198 58 86 54 198
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 29 21 80 30 29 21 80
สหวิทยาการ 17 7 22 10 25 81 17 7 22 10 25 81
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 22 10 19 58 7 22 10 19 58
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 115 145 101 361 17 7 22 10 25 81 132 152 123 10 25 442