ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 88 20 165 342 420 386 191 131 1,470 399 508 386 191 151 1,635
บริหารธุรกิจ 57 67 20 144 203 244 243 103 61 854 260 311 243 103 81 998
ปวส.การจัดการ 26 33 11 70 26 33 11 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 9 5 28 14 9 5 28
ปวส.การตลาด 17 25 4 46 17 25 4 46
บธ.บ.การจัดการ 92 132 135 53 29 441 92 132 135 53 29 441
บธ.บ.การตลาด 50 61 48 24 15 198 50 61 48 24 15 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 61 51 60 26 17 215 61 51 60 26 17 215
บัญชี 21 21 122 147 108 38 31 446 122 168 108 38 31 467
ปวส.การบัญชี 21 21 21 21
บช.บ.การบัญชี 122 147 108 38 31 446 122 147 108 38 31 446
ศิลปศาสตร์ 17 29 35 50 39 170 17 29 35 50 39 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 20 21 31 21 104 11 20 21 31 21 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 9 14 19 18 66 6 9 14 19 18 66
รวมทั้งหมด 57 88 20 165 342 420 386 191 131 1,470 399 508 386 191 151 1,635