ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 21 10 54 117 88 149 101 131 586 10 4 5 19 150 113 149 101 146 659
พืชศาสตร์ 6 2 8 26 66 25 54 171 3 2 1 6 3 34 66 25 57 185
ปวส.พืชศาสตร์ 6 2 8 6 2 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9 5 12 15 41 9 5 12 15 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 61 13 39 130 17 61 13 39 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 2 1 6 3 2 1 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 23 23 86 86 109 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 12 6 18 28 66 66 50 210 40 66 66 56 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 3 11 8 3 11
ปวส.ประมง 4 3 7 4 3 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 53 51 33 152 15 53 51 33 152
วท.บ.ประมง 13 13 15 17 58 13 13 15 17 58
อุตสาหกรรมเกษตร 3 2 5 31 34 17 10 27 119 7 2 4 13 38 39 17 10 33 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 2 5 3 2 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 31 15 17 10 23 96 31 15 17 10 23 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 4 23 19 4 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 2 4 13 7 2 4 13
รวมทั้งหมด 23 21 10 54 117 88 149 101 131 586 10 4 5 19 150 113 149 101 146 659