ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 40 33 31 104 77 157 234 117 33 188 338
วิศวกรรมเครื่องกล 8 7 19 34 12 50 62 20 7 69 96
ปวส.ช่างยนต์ 8 7 14 29 8 7 14 29
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 7 39 52 61 113 68 16 68 152
ปวส.ไฟฟ้า 16 16 7 39 16 16 7 39
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 61 61 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 10 5 31 13 46 59 29 10 51 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 10 5 31 16 10 5 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 46 46
รวมทั้งหมด 40 33 31 104 77 157 234 117 33 188 338