ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 374 340 284 232 44 1,274 374 340 284 232 45 1,275
บริหารธุรกิจ 1 1 193 170 128 103 26 620 193 170 128 103 27 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 70 71 39 32 5 217 70 71 39 32 5 217
บธ.บ.การตลาด 60 38 26 33 14 171 60 38 26 33 14 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 61 63 38 7 232 63 61 63 38 7 232
บัญชี 130 110 106 72 13 431 130 110 106 72 13 431
บช.บ.การบัญชี 130 110 106 72 13 431 130 110 106 72 13 431
ศิลปศาสตร์ 51 60 50 57 5 223 51 60 50 57 5 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 23 22 26 1 87 15 23 22 26 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 36 37 28 31 4 136 36 37 28 31 4 136
รวมทั้งหมด 1 1 374 340 284 232 44 1,274 374 340 284 232 45 1,275