ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 46 76 25 147 109 142 140 141 92 624 1 1 155 218 140 141 118 772
พืชศาสตร์ 9 19 9 37 37 46 32 17 132 9 56 46 32 26 169
ปวส.พืชศาสตร์ 9 19 9 37 9 19 9 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 37 46 32 17 132 37 46 32 17 132
เรียนรวม 76 76 76 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 8 11 12 14 16 61 8 11 12 14 16 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 11 12 14 16 61 8 11 12 14 16 61
สัตวศาสตร์และประมง 27 32 10 69 57 51 59 27 194 27 89 51 59 37 263
ปวส.ประมง 5 13 6 24 5 13 6 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 19 4 45 22 19 4 45
วท.บ.ประมง 9 14 24 15 62 9 14 24 15 62
วท.บ.สัตวศาสตร์ 48 37 35 12 132 48 37 35 12 132
อุตสาหกรรมเกษตร 10 25 6 41 25 37 31 36 32 161 1 1 35 62 31 36 39 203
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10 22 5 37 10 22 5 37
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 14 27 22 20 14 97 14 27 22 20 14 97
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 10 9 16 18 64 11 10 9 16 18 64
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 46 76 25 147 109 142 140 141 92 624 1 1 155 218 140 141 118 772