ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 354 335 385 379 102 223 1,778 5 4 9 359 339 385 379 102 223 1,787
การออกแบบ 107 111 149 142 85 594 5 4 9 112 115 149 142 85 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 39 34 54 65 23 215 39 34 54 65 23 215
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 37 51 45 36 39 208 37 51 45 36 39 208
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 31 26 50 41 23 171 31 26 50 41 23 171
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 5 4 9 5 4 9
เทคโนโลยีศิลป์ 56 58 61 70 47 292 56 58 61 70 47 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 38 43 43 44 28 196 38 43 43 44 28 196
ทล.บ.เซรามิก 18 15 18 26 19 96 18 15 18 26 19 96
ศิลปกรรม 84 83 82 75 40 364 84 83 82 75 40 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 83 82 75 40 364 84 83 82 75 40 364
สถาปัตยกรรม 107 83 93 92 102 51 528 107 83 93 92 102 51 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 10 10 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 34 29 32 37 28 195 35 34 29 32 37 28 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 72 49 64 60 65 13 323 72 49 64 60 65 13 323
รวมทั้งหมด 354 335 385 379 102 223 1,778 5 4 9 359 339 385 379 102 223 1,787