ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 116 145 100 361 17 7 22 10 11 67 133 152 122 10 11 428
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 116 145 100 361 116 145 100 361
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 30 26 83 27 30 26 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 86 53 198 59 86 53 198
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 29 21 80 30 29 21 80
สหวิทยาการ 17 7 22 10 11 67 17 7 22 10 11 67
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 22 10 8 47 7 22 10 8 47
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 3 3 3 3
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 116 145 100 361 17 7 22 10 11 67 133 152 122 10 11 428