ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 87 11 155 337 381 290 184 35 1,227 394 468 290 184 46 1,382
บริหารธุรกิจ 57 67 11 135 202 242 150 98 18 710 259 309 150 98 29 845
ปวส.การจัดการ 26 33 5 64 26 33 5 64
ปวส.การตลาด 17 25 2 44 17 25 2 44
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 9 4 27 14 9 4 27
บธ.บ.การจัดการ 91 132 79 51 5 358 91 132 79 51 5 358
บธ.บ.การตลาด 50 60 31 22 3 166 50 60 31 22 3 166
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 61 50 40 25 10 186 61 50 40 25 10 186
บัญชี 20 20 120 115 105 36 12 388 120 135 105 36 12 408
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 120 115 105 36 12 388 120 115 105 36 12 388
ศิลปศาสตร์ 15 24 35 50 5 129 15 24 35 50 5 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 17 21 31 4 82 9 17 21 31 4 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 7 14 19 1 47 6 7 14 19 1 47
รวมทั้งหมด 57 87 11 155 337 381 290 184 35 1,227 394 468 290 184 46 1,382