ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 51 40 39 39 10 179 51 40 39 39 10 179
วิทยาศาสตร์ 25 18 16 25 7 91 25 18 16 25 7 91
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 18 16 25 6 90 25 18 16 25 6 90
อุตสาหกรรมเกษตร 26 22 23 14 3 88 26 22 23 14 3 88
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 22 23 14 3 62 22 23 14 3 62
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 26 26 26 26
รวมทั้งหมด 51 40 39 39 10 179 51 40 39 39 10 179