ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 154 161 185 156 72 728 154 161 185 156 72 728
บริหารธุรกิจ 80 78 87 82 65 392 80 78 87 82 65 392
บธ.บ.การจัดการ 43 38 53 49 19 202 43 38 53 49 19 202
บธ.บ.การตลาด 26 15 17 5 6 69 26 15 17 5 6 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 25 17 28 40 121 11 25 17 28 40 121
บัญชี 64 70 83 56 3 276 64 70 83 56 3 276
บช.บ.การบัญชี 64 70 83 56 3 276 64 70 83 56 3 276
ศิลปศาสตร์ 10 13 15 18 4 60 10 13 15 18 4 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 13 15 18 4 60 10 13 15 18 4 60
รวมทั้งหมด 154 161 185 156 72 728 154 161 185 156 72 728