ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 28 29 25 82 95 19 74 14 1 203 123 48 74 14 1 25 285
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 95 19 74 14 1 203 95 19 74 14 1 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 11 26 8 75 30 11 26 8 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 2 22 1 58 33 2 22 1 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 6 26 5 1 70 32 6 26 5 1 70
วิศวกรรมเครื่องกล 28 29 25 82 28 29 25 82
ปวส.ช่างยนต์ 28 29 25 82 28 29 25 82
รวมทั้งหมด 28 29 25 82 95 19 74 14 1 203 123 48 74 14 1 25 285