ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 340 266 79 685 508 398 418 357 13 182 1,876 848 664 418 357 13 261 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 73 78 21 172 105 97 105 63 2 16 388 178 175 105 63 2 37 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 41 15 90 34 41 15 90
ปวส.ช่างยนต์ 39 37 6 82 39 37 6 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 33 36 19 2 132 42 33 36 19 2 132
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 64 69 44 16 256 63 64 69 44 16 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 132 89 16 237 242 162 177 161 2 37 781 374 251 177 161 2 53 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 64 36 1 101 64 36 1 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 27 13 75 35 27 13 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 26 2 61 33 26 2 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 36 2 151 43 43 27 36 2 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 51 32 44 15 192 50 51 32 44 15 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 103 68 73 53 18 315 103 68 73 53 18 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 45 28 4 123 46 45 28 4 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 75 39 21 135 74 60 60 59 93 346 149 99 60 59 114 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 75 39 21 135 75 39 21 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 60 60 59 93 346 74 60 60 59 93 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 21 141 87 79 76 74 9 36 361 147 139 76 74 9 57 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 36 3 76 37 36 3 76
ปวส.ช่างโลหะ 23 24 18 65 23 24 18 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 20 13 6 9 81 33 20 13 6 9 81
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 59 63 68 36 280 54 59 63 68 36 280
รวมทั้งหมด 340 266 79 685 508 398 418 357 13 182 1,876 848 664 418 357 13 261 2,561