ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 116 145 100 361 17 7 22 10 11 67 133 152 122 10 11 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 116 145 100 361 116 145 100 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 86 53 198 59 86 53 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 30 26 83 27 30 26 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 29 21 80 30 29 21 80
สหวิทยาการ 17 7 22 10 11 67 17 7 22 10 11 67
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 22 10 8 47 7 22 10 8 47
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 116 145 100 361 17 7 22 10 11 67 133 152 122 10 11 428