ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 87 11 155 337 381 291 184 35 1,228 394 468 291 184 46 1,383
บริหารธุรกิจ 57 67 11 135 202 242 151 98 18 711 259 309 151 98 29 846
ปวส.การจัดการ 26 33 5 64 26 33 5 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 9 4 27 14 9 4 27
ปวส.การตลาด 17 25 2 44 17 25 2 44
บธ.บ.การจัดการ 91 132 79 51 5 358 91 132 79 51 5 358
บธ.บ.การตลาด 50 60 32 22 3 167 50 60 32 22 3 167
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 61 50 40 25 10 186 61 50 40 25 10 186
บัญชี 20 20 120 115 105 36 12 388 120 135 105 36 12 408
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 120 115 105 36 12 388 120 115 105 36 12 388
ศิลปศาสตร์ 15 24 35 50 5 129 15 24 35 50 5 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 17 21 31 4 82 9 17 21 31 4 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 7 14 19 1 47 6 7 14 19 1 47
รวมทั้งหมด 57 87 11 155 337 381 291 184 35 1,228 394 468 291 184 46 1,383