ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 173 209 111 149 7 649 173 209 111 149 7 649
บริหารธุรกิจ 75 125 74 90 3 367 75 125 74 90 3 367
บธ.บ.การจัดการ 50 22 41 1 114 50 22 41 1 114
บธ.บ.การตลาด 51 38 33 122 51 38 33 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 24 14 16 2 81 25 24 14 16 2 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 50 50 50 50
บัญชี 98 84 37 46 265 98 84 37 46 265
บช.บ.การบัญชี 98 84 37 46 265 98 84 37 46 265
ศิลปศาสตร์ 13 4 17 13 4 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 4 17 13 4 17
รวมทั้งหมด 173 209 111 149 7 649 173 209 111 149 7 649