ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 141 156 166 152 19 634 141 156 166 152 19 634
บริหารธุรกิจ 67 74 85 78 14 318 67 74 85 78 14 318
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 67 67 67 67
บธ.บ.การจัดการ 37 53 49 7 146 37 53 49 7 146
บธ.บ.การตลาด 15 17 5 1 38 15 17 5 1 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 15 24 6 67 22 15 24 6 67
บัญชี 64 69 66 56 2 257 64 69 66 56 2 257
บช.บ.การบัญชี 64 69 66 56 2 257 64 69 66 56 2 257
ศิลปศาสตร์ 10 13 15 18 3 59 10 13 15 18 3 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 13 15 18 3 59 10 13 15 18 3 59
รวมทั้งหมด 141 156 166 152 19 634 141 156 166 152 19 634