ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 163 202 39 404 800 649 621 652 66 596 3,384 7 7 23 37 970 858 621 652 66 658 3,825
วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 14 76 121 141 108 141 185 696 4 1 8 13 156 173 108 141 207 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 14 76 31 31 14 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 19 17 28 26 116 26 19 17 28 26 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 23 23 18 20 112 28 23 23 18 20 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 99 68 95 89 418 67 99 68 95 89 418
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 8 13 4 1 8 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 66 126 15 207 291 224 241 223 35 229 1,243 3 6 15 24 360 356 241 223 35 259 1,474
ปวส.ไฟฟ้า 34 32 3 69 34 32 3 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 94 12 138 32 94 12 138
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 15 36 35 46 169 37 15 36 35 46 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 86 78 71 92 388 61 86 78 71 92 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 101 84 62 36 420 137 101 84 62 36 420
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 54 27 145 64 54 27 145
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 6 15 24 3 6 15 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 141 113 137 139 29 60 619 141 113 137 139 29 60 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 25 24 33 29 8 149 30 25 24 33 29 8 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 24 32 28 6 121 31 24 32 28 6 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 64 81 78 46 349 80 64 81 78 46 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 66 45 10 121 247 171 135 149 2 122 826 313 216 135 149 2 132 947
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 22 1 38 15 22 1 38
ปวส.ช่างโลหะ 13 9 22 13 9 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 10 61 51 10 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 24 28 27 2 1 120 38 24 28 27 2 1 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 64 50 46 51 272 61 64 50 46 51 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 83 57 76 69 433 148 83 57 76 69 433
รวมทั้งหมด 163 202 39 404 800 649 621 652 66 596 3,384 7 7 23 37 970 858 621 652 66 658 3,825