ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 116 138 100 354 12 6 22 10 4 54 128 144 122 10 4 408
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 116 138 100 354 116 138 100 354
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 28 26 81 27 28 26 81
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 82 53 194 59 82 53 194
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 28 21 79 30 28 21 79
สหวิทยาการ 12 6 22 10 4 54 12 6 22 10 4 54
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 6 22 10 3 41 6 22 10 3 41
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 12 12 12 12
รวมทั้งหมด 116 138 100 354 12 6 22 10 4 54 128 144 122 10 4 408