ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 39 31 16 86 76 32 108 115 31 48 194
วิศวกรรมเครื่องกล 8 7 15 30 12 26 38 20 7 41 68
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
ปวส.ช่างยนต์ 8 7 10 25 8 7 10 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 26 26 26 26
วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 30 51 51 66 15 81
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 30 15 15 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 51 51 51 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 9 1 26 13 6 19 29 9 7 45
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 9 1 26 16 9 1 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 39 31 16 86 76 32 108 115 31 48 194