ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 176 211 124 150 21 682 176 211 124 150 21 682
บริหารธุรกิจ 77 127 81 91 5 381 77 127 81 91 5 381
บธ.บ.การจัดการ 52 22 41 1 116 52 22 41 1 116
บธ.บ.การตลาด 51 38 33 1 123 51 38 33 1 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 24 21 17 3 91 26 24 21 17 3 91
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 51 51 51 51
บัญชี 99 84 43 46 4 276 99 84 43 46 4 276
บช.บ.การบัญชี 99 84 43 46 4 276 99 84 43 46 4 276
ศิลปศาสตร์ 13 12 25 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 12 25 13 12 25
รวมทั้งหมด 176 211 124 150 21 682 176 211 124 150 21 682